Tim Pembina Provinsi Ke Kelompok Kegiatan Poktan Ketahanan Keluarga BKB, BKR, BKL, UPPKS Dan PIK-R